Statut fundacji

STATUT
Fundacji Popularyzowania Wiedzy o Zdrowiu WebMedica

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Fundacja Popularyzowania Wiedzy o Zdrowiu WebMedica (dalej: Fundacja), ustanowiona została przez Jacka Kwiatkowskiego (dalej: Fundator) na mocy oświadczenia woli o ustanowieniu Fundacji złożonym w formie aktu notarialnego z dnia 13 grudnia 2018 r.
 2. Prawne podstawy działania Fundacji stanowią ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U.2018.1491 t.j.), oraz Statut.
 3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

§2

 1. Fundacja działa pod nazwą: Fundacja Popularyzowania Wiedzy o Zdrowiu WebMedica.
 2. Fundacja może posługiwać się skrótem nazwy: Fundacja WebMedica.
 3. Fundacja może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

 

§3

Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

 

§4

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.
 2. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności województwa śląskiego.
 3. Fundacja może również prowadzić działalność poza granicami kraju, jak również uczestniczyć w krajowych i zagranicznych organizacjach zrzeszających podmioty o zbliżonych celach działalności.

 

§5

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

 

§6

Fundacja może ustanawiać i nadawać tytuły, dyplomy i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami podmiotom zasłużonym dla Fundacji.

 

§7

 1. Fundacja może tworzyć zakłady, filie, oddziały.
 2. Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach przez nie określonych. Połączenie może nastąpić zarówno poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji. W przypadku połączenia poprzez przejęcie Fundacja może być zarówno stroną przejmującą, jak i przejmowaną. Uprawnionym do określenia warunków połączenia oraz dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem połączenia jest Rada Fundacji.

 

ROZDZIAŁ II
CELE FUNDACJI

§8

 1. Celami Fundacji są:
  1. działania na rzecz ochrony zdrowia w tym popularyzowania profilaktyki występowania chorób cywilizacyjnych związanych z trybem życia poprzez stosowanie odpowiednich metod profilaktyki ruchowej i rehabilitacji;
  2. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
  3. wspomaganie rozwoju i zwiększanie dostępności nowych form lecznictwa opartych o nowoczesną wiedzę medyczną;
  4. popularyzowanie nowoczesnych form edukacji prozdrowotnej;
  5. ułatwianie dostępu do wiedzy o dostępności oraz jakości świadczonych usług prozdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększania świadomości pacjentów w tym zakresie.
 2. Realizacja celów wymienionych w ust. 1 następuje w szczególności poprzez:
  1. działalność informacyjną i wydawniczą w zakresie objętym Statutem, w szczególności publikowanie i promowanie treści o profilaktyce występowania chorób cywilizacyjnych związanych z trybem życia poprzez stosowanie odpowiednich metod profilaktyki ruchowej i rehabilitacji;
  2. promowanie działalności Fundacji oraz podmiotów współpracujących z Fundacją przy realizacji celów statutowych za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi komunikacji elektronicznej;
  3. organizację szkoleń, konferencji, seminariów, kursów i warsztatów związanych z działalnością Fundacji;
  4. współpracę z samorządem, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami o podobnym profilu działalności;
  5. inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych z promocją działań profilaktycznych oraz rozwojem profilaktyki ruchowej i rehabilitacji;
  6. przygotowywanie i dystrybucja materiałów edukacyjnych i informacyjnych popularyzujących wiedzę o zdrowiu za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi komunikacji elektronicznej.
 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych Fundacji.
 4. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez tworzenie bądź uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego oraz handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych na zasadach określonych w stosownych przepisach.
 5. Fundacja może zatrudniać osoby fizyczne do obsługą bieżącej działalności Fundacji lub zlecać zadania związane z tą obsługom innym podmiotom.

 

§9

1. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:

 • 63.12.Z. – Działalność portali internetowych;
 • 63.12.Z. – Działalność portali internetowych;
 • 73.12.D – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
 • 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
 • 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
 • 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 • 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
 • 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;
 • 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
 • 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 • 77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 • 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
 • 73.12.D – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
 • 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem;
 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w wyodrębnionych jednostkach organizacyjnych.
 2. O podziale zysku z działalności gospodarczej rozstrzyga Zarząd Fundacji w formie uchwały podjętej większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 jego członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowywanych programów. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i rozmiar środków przeznaczonych na wynagrodzenia określa Zarząd Fundacji. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd.

 

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK FUNDACJI

§10

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) oraz inne mienie pozyskane przez Fundację w toku jej działalności.
 2. Źródłami finansowania działalności Fundacji są w szczególności:
  1. darowizny, zapisy, spadki;
  2. dotacje i subwencje;
  3. dochody z kwest oraz imprez publicznych i prywatnych;
  4. dochody z działalności gospodarczej Fundacji;
  5. dochody z praw majątkowych oraz pożytków tych praw;
  6. dochody z majątku Fundacji.
 3. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów i subwencji mogą być przeznaczone na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej.
 4. Fundacja za swoje zobowiązania odpowiada całym majątkiem.
 5. Z Funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).
 6. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza w całości na działalność statutową.

 

ROZDZIAŁ IV
UNDATOR, ORGANY I JEDNOSTKI POMOCNICZE FUNDACJI

 

§10

 1. Fundatorem Fundacji jest Jacek Kwiatkowski.
 2. Fundator aktywnie uczestniczy w działalności Fundacji na zasadach opisanych w Statucie.
 3. Fundator podejmuje swoje decyzje w formie pisemnych postanowień.
 4. Fundator może być członkiem Zarządu albo członkiem Rady Fundacji.
 5. W granicach dopuszczalnych przez przepisy prawa Fundator może zrzec się, w drodze oświadczenia złożonego Zarządowi na piśmie pod rygorem nieważności, swoich praw i obowiązków wynikających ze Statutu. Zrzeczenie jest nieodwołalne.
 6. Ilekroć Statut mówi o Fundatorze, należy przez to rozumieć fundatora, który nie zrzekł się swoich praw i obowiązków wynikających ze Statutu.
 7. Jeżeli Fundator trwale nie może wykonywać swoich praw i obowiązków albo niemożliwe lub znacznie utrudnione jest skontaktowanie się z nim od przynajmniej jednego roku, pomimo podjętych przez Zarząd prób, lub przez taki sam okres, Fundator odmawia wykonywania swoich praw i obowiązków, w takim przypadku prawa i obowiązki Fundatora przejmuje Rada Fundacji. Reguła opisana w zdaniu poprzednim ma zastosowanie także w przypadku śmierci ostatniego Fundatora lub zrzeczenia się przez niego praw i obowiązków. Dla przejęcia praw i obowiązków Fundatora niezbędne jest złożenie Fundacji oświadczenia w tym przedmiocie przez Radę Fundacji, wskazującego okoliczności będące podstawą przejęcia kompetencji.

 

 

§11

Organami Fundacji są:

1) Zarząd,

2) Rada Fundacji.

 

§12

 

 1. Organy Fundacji podejmują decyzje w drodze uchwał.
 2. Do powzięcia uchwały wystarczy zwykła większość głosów, chyba że Statut lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej.
 3. Uchwały mogą być podejmowane na posiedzeniach lub poza posiedzeniami – w trybie obiegowym lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały są ważne jeżeli wszyscy członkowie organu Fundacji zostali poinformowani o posiedzeniu lub o głosowaniu poza posiedzeniem. Uchwały organów Fundacji są protokołowane.
 4. Każdy z organów Fundacji może wprowadzić swój regulamin, określający sposoby i tryb funkcjonowania danego organu oraz rodzaj i zakres obowiązków poszczególnych jego członków. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem ani przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

 

§13

 1. Członkostwo w organie Fundacji trwa od chwili powołania do chwili wygaśnięcia.
 2. Członkiem organu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Członkostwo w organie Fundacji wygasa z chwilą:
  1. śmierci członka organu,
  2. utraty przez członka organu zdolności do czynności prawnych lub nastąpienia zdarzenia, w wyniku którego członek Zarządu utraci uprawnienia do zajmowania swojej funkcji na podstawie Statutu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
  3. złożenia przez członka organu rezygnacji, przy czym członek Zarządu składa rezygnację Radzie Fundacji, a członek Rady Fundacji – Zarządowi,
  4. odwołania członka Zarządu przez Radę Fundacji,
  5. odwołania członka organu przez Fundatora.

 

§15

 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd zajmuje się wszelkimi sprawami niezastrzeżonymi do kompetencji Rady Fundacji lub Fundatora.
 2. Zarząd składa się z od jednego do trzech członków. Zarząd może jednomyślnie przydzielić poszczególnym swoim członkom funkcje: Prezesa Zarządu.
 3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie ostatniego jego członka, jeżeli Fundator w ciągu trzydziestu dni od tego zdarzenia nie powoła przynajmniej jednego Członka Zarządu, uprawnienie do powołania jednego lub większej liczby Członków Zarządu nabywa Rada Fundacji, która może uprawnienie to zrealizować stanowiąc bezwzględną większością głosów. W przypadku śmierci Fundatora lub zrzeczenia się przez niego uprawnień, uprawnienie do powołania i odwoływania jednego lub większej liczby Członków Zarządu nabywa bezpośrednio Rada Fundacji, stosownie do § 10 ust.7.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu może zwoływać każdy z jego członków.

 

§16

 1. Do reprezentowania Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie, jednakże w sprawach majątkowych, o ile Zarząd składa się z więcej niż jednego członka, do nabycia prawa lub zaciągnięcia zobowiązania o wartości przewyższającej 20.000,00 zł wymagane jest współdziałanie przynajmniej dwóch członków Zarządu.
 2. W stosunkach z członkiem Zarządu a także w sporze z nim Fundację reprezentuje Rada Fundacji. Rada Fundacji może powołać spośród swoich członków swojego stałego pełnomocnika w tym zakresie.

 

§17

 1. Rada Fundacji jest kolegialnym organem nadzorczym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z od dwóch do pięciu członków.
 3. Niedopuszczalne jest łączenie członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie.
 4. Rada Fundacji powołuje spośród swoich członków Przewodniczącego. Rada Fundacji może w dowolnym czasie zmienić Przewodniczącego.
 5. Rada Fundacji w zakresie sprawowanego przez siebie nadzoru Fundacji zachowuje niezależność od Zarządu.
 6. Przewodniczący Rady Fundacji jest obowiązany poinformować wszystkich członków Rady Fundacji o planowanym posiedzeniu Rady Fundacji z przynajmniej 7 (siedmio) dniowym wyprzedzeniem.
 7. Członek Rady Fundacji może otrzymywać z tytułu pełnienia swojej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 8. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Zarząd w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym przed upływem sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Posiedzenie Rady Fundacji może także zwołać dwóch członków Rady Fundacji, działając łącznie, Przewodniczący Rady Fundacji lub Fundator.
 9. Członek Rady Fundacji może być na posiedzeniu reprezentowany przez pełnomocnika, w szczególności w zakresie wykonywania prawa głosu. Pełnomocnikiem nie może być członek Zarządu Fundacji.

 

§18

 1. Członków Rady Fundacji powołuje Fundator lub Rada Fundacji stanowiąc jednomyślnie.
 2. Ustępujący członek Rady Fundacji może wskazać swojego następcę, na którego wstąpienie muszą wyrazić zgodę pozostali członkowie Rady Fundacji.
 3. Jeżeli Fundacja nie ma Fundatora a ustąpienie członka Rady Fundacji spowoduje obniżenie liczebności organu poniżej dopuszczalnego składu, o którym mowa w § 17 ust. 2, ustępujący członek Rady Fundacji jest obowiązany dla skutecznego ustąpienia wskazać swojego następcę. Jeżeli śmierć członka Rady Fundacji spowoduje obniżenie liczebności organu poniżej dopuszczalnego składu, o którym mowa w § 17 ust. 2 a w Fundacji nie ma Fundatora, brakującego członka Rady Fundacji powołuje jedyny członek Rady Fundacji sprawujący swoją funkcję. W przypadku śmierci ostatniego członka Rady Fundacji, członkowie Zarządu z chwilą powzięcia przez Zarząd Fundacji informacji o śmierci ostatniego członka Rady Fundacji, na mocy niniejszego postanowienia Statutu tracą status członków Zarządu i stają się automatycznie członkami Rady Fundacji, przy czym w przypadku jeżeli Zarząd liczył tylko jednego członka, zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio. Na pierwszym posiedzeniu Rady Fundacji ukształtowanej w sposób określony w zdaniu poprzednim Rada Fundacji w formie uchwały potwierdzi ziszczenie się okoliczności stanowiących podstawę jej ukształtowania się.
 4. W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć Fundator. Jeżeli Fundator nie jest członkiem Zarządu, ma on prawo weta w stosunku do uchwał Rady Fundacji, za którymi głosowało mniej niż dwie trzecie obecnych na posiedzeniu. Dotyczy to także uchwał podjętych w trybie obiegowym lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, za którymi głosowało mniej niż dwie trzecie całego składu Rady Fundacji; w takim przypadku Fundator powinien być powiadomiony przez Przewodniczącego Rady Fundacji o uchwale w terminie tygodnia od jej podjęcia, zachowując prawo weta przez tydzień od chwili otrzymania powiadomienia, jednakże nie dłużej niż przez rok od dnia powzięcia uchwały. Prawo weta przysługujące Fundatorowi nie wpływa na wykonalność uchwał podjętych w trybie obiegowym, które są wykonalne z chwilą ich podjęcia, a tracą moc dopiero w przypadku skorzystania przez Fundatora z prawa weta.

 

§19

Do kompetencji Rady Fundacji należą:

 1. ustalanie kierunków i ogólnych metod działania Fundacji,
 2. określanie programów działania Fundacji,
 3. rozpatrzenie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
 4. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy działalności Fundacji;
 5. podejmowanie decyzji w przedmiocie przeznaczenia dodatkowego wyniku finansowego bądź pokrycia straty;
 6. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 7. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
 8. czasowe delegowanie członka Rady Fundacji do pełnienia funkcji członka Zarządu w przypadku braku Zarządu, bądź czasowej niemożności sprawowania funkcji;
 9. dokonywanie zmian Statutu Fundacji, z zastrzeżeniem postanowień § 26 Statutu,
 10. inne kompetencje przyznane Statutem.

 

§20

 1. Rada Fundacji ma prawo powoływać jednostki doradcze Fundacji, niebędące jej organami, których celem jest merytoryczne wsparcie działalności Fundacji, w szczególności poprzez doradztwo w zakresie efektywnej realizacji celów statutowych Fundacji; doradztwo i konsultacje w ramach organizowanych przedsięwzięć.
 2. Członkowie jednostek doradczych działają nieodpłatnie.

 

§21

 1. W celu wykonania swoich kompetencji Rada Fundacji może badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Fundacji.
 2. Każdy członek Rady Fundacji może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru.

 

ROZDZIAŁ V
ZMIANA STATUTU I LIKWIDACJA FUNDACJI

§22

 1. Rada Fundacji, stanowiąc większością czterech piątych głosów, lub Fundator mogą zmienić Statut.
 2. Rada Fundacji, stanowiąc większością czterech piątych głosów, lub Fundator mogą zmienić cele Fundacji.
 3. Fundator ma prawo weta w stosunku do uchwały Rady Fundacji w przedmiocie zmian statutu lub celów Fundacji, bez względu na większość głosów, jaką została podjęta uchwała.
 4. Do połączenia Fundacji z inna fundacją stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu.

 

§23

 1. Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja była ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej na wniosek Zarządu.
 3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji. Funkcję likwidatora Rada Fundacji może powierzyć członkom Zarządu.
 4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na realizację celów statutowych Fundacji, o których mowa w § 8 Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi Fundacji.

 

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§24

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Katowice, dnia 13 grudnia 2018 roku

Jacek Kwiatkowski - Fundator